PRIVACYVERKLARING

In deze privacyverklaring informeren wij u over het gebruik van uw persoonsgegevens binnen de diensten van SWH Software. Wij raden u aan om deze privacyverklaring zorgvuldig door te lezen. SWH Software ontwikkeld met  name maatwerk software voor bedrijven en is ingeschreven in de kamer van koophandel onder nummer  28 075 035. SWH Software is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

 • SWH Software
 • Postbus 12
 • 7920 AA Zuidwolde
 • https://www.swh.nl
 • Telefoon 085-0024210
 • H. van der Wees is de Functionaris Gegevensbescherming van SWH Software en is te bereiken via harry@swh.nl

1. Wijziging in de privacyverklaring

Wij zijn voortdurend op zoek naar manieren om onze dienstverlening te verbeteren en kunnen om deze reden regelmatig nieuwe functies toevoegen aan onze diensten. Vanwege veranderingen op het gebied van wetgeving en technologie, kunnen onze beschermingsmaatregelen ook veranderen. We raden u dan ook aan om deze privacyverklaring regelmatig te lezen.

2. Persoonsgegevens die wij verwerken

SWH Software verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

2a. Situatie: U vult een contact formulier in op de website

Wanneer u een contact formulier invult op onze website dan bewaren wij uw e-mailadres, naam en telefoonnummer.

2b. Situatie: U wordt klant van ons

Wanneer u klant van ons wordt of wij voeren (onderzoek) werkzaamheden voor uit. dan bewaren wij uw voornaam, achternaam, functie, geslacht, e-mailadres, bezoekadres, postadres, telefoonnummers (mobiel en vast) en eventueel uw bankrekeningnummer bij automatische incasso.

3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@swh.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

4. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

SWH Software verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • SWH Software verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

5. Geautomatiseerde besluitvorming

SWH Software neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van SWH Software) tussen zit.

6. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

SWH Software bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens zie artikel 2a     maximaal 2 jaar
 • Persoonsgegevens zie artikel 2b     minimaal 7 jaar en zolang SWH Softwarre dit nodig acht.
 • Nieuwsbrief inschrijving                    tot het moment van uitschrijven

7. Delen van persoonsgegevens met derden

SWH Software verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. SWH Software blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

8. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

SWH Software gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. SWH Software gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld Googly Analytics. Hieronder een overzicht:

 • Cookie: Googly Analytics
 • Naam: _utma
 • Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
 • Bewaartermijn: 2 jaar 

9. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door SWH Software en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@swh.nl. SWH Software wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: Autoriteit persoonsgegevens

10. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

SWH Software neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@swh.nl.


Voor vragen, klachten of opmerkingen kunt u contact opnemen met onderstaande adresgegevens. Klachten over verwerkingen kunnen ook worden ingediend bij de nationale privacytoezichthouder.

 • SWH Software
 • Postbus 12
 • 7920 AA Zuidwolde (dr)
 • telefoon 085 - 0024210
 • info@swh.nl